Ga naar de inhoud
Home » Ons team » Jake Abma

Jake Abma

Oprichter en CEO | Toegankelijkheidsstrateeg

Jake Abma – Oprichter en CEO
Toegankelijkheid Strateeg

Met meer dan twintig jaar ervaring heeft Jake Abma bewezen een wereldwijd erkende thought leader te zijn op het gebied van inclusiviteit en digitale toegankelijkheid.

De afgelopen tien jaar heeft Jake nieuwe richtingen voor ING Bank uitgestippeld door uitdagingen op te lossen bij het vinden van best practices, het verbeteren van processen en technologische oplossingen.

Het opstellen van de wereldwijde wettelijke norm voor toegankelijkheid, de Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud (WCAG) bij het W3C, ambassadeur voor de VN CRPD, voorzitten van interbancaire werkgroepen en deel uitmaken van vele andere werkgroepen zoals de Taskforce Model Toegankelijkheid van W3C, Jake’s ervaring overtreft in effectief en efficiënt leiderschap waardoor inclusieve projecten makkelijker en goedkoper te implementeren zijn.

Achtergrond

Jake is gespecialiseerd in meerdere disciplines, van ontwerp, UX, interactieontwerp, ontwikkeling, producteigenaarschap, toegankelijkheidsleiderschap tot deelname aan en voorzitter van meerdere werkgroepen en heeft uitgebreide ervaring met de technologiestapel voor het bouwen van inclusieve producten.

Toen zijn moeder meer dan tien jaar geleden een trombose kreeg en hij zag dat ze alles opnieuw moest leren en grote problemen had met het gebruik van digitale producten, besefte Jake hoe belangrijk het is dat die producten zo toegankelijk mogelijk zijn.

Samen met zijn ervaring in de IT wilde hij er zeker van zijn dat hij een bijdrage zou leveren om de wereld een beetje inclusiever te maken.

Toegankelijkheid voor ING Bank

ING Bank logo

De afgelopen tien jaar heeft Jake een reeks initiatieven opgezet om ervoor te zorgen dat producten en diensten toegankelijk zijn voor mensen met de meest uiteenlopende capaciteiten.

Sindsdien is Jake een gepassioneerd promotor van toegankelijkheid. Hij heeft ervoor gezorgd dat toegankelijkheidsprincipes terug te vinden zijn in het systeem voor het ontwerpen van de gebruikersinterface van ING.

Ontwerp

Begonnen bij de ING bank als CSS-specialist bedacht en introduceerde hij de eerste modulaire ontwerp- en componentenbibliotheek, tegenwoordig bekend als een ontwerpsysteem. Vanuit het team van het nieuwe ontwerpsysteem begon hij zich te richten op inclusiviteit en toegankelijkheid, wat de verwachtingen overtrof. Hij werd een gepassioneerd promotor, zowel binnen als buiten de bank.

“En het is niet alleen voor IT, maar voor Branding, Product Owners, The Business, ontwerpers, ontwikkelaars, het hele spectrum.”

Jake Abma

Product Eigenaar

ING introduceerde verschillende initiatieven om ervoor te zorgen dat klanten volledig toegang hebben tot diensten en producten, aanvankelijk op een enigszins ad-hocbasis. Het opzetten van een nieuw team met 100% focus op toegankelijkheid. Jake werd de Product Owner voor Team A11Y en zijn missie was om het te beheren en te documenteren.

Het ontwikkelen van de juiste technologie en het creëren van standaarden was een topprioriteit voor Jake en zijn team, dat bestond uit mensen uit verschillende disciplines, zoals IT, UX en communicatie, waarvan sommigen zelf een handicap hadden.

“We hebben ook een Champions Network opgezet, geïnspireerd door BBC en Barclays, en we hebben pagina’s gelanceerd op de Nederlandse ING-website waarin we klanten om feedback vragen over wat hun behoeften zijn, met hen communiceren over wat we doen en hoe we hen kunnen helpen om zelfstandig te bankieren.”

Jake Abma

Als geen ander is hij zich bewust van de grote uitdagingen die moeten worden opgelost wanneer processen en bijbehorende culturen moeten worden aangepast en welke juiste tools moeten worden gebruikt voor de specifieke taak.

Toegankelijkheid Gilde

Een Toegankelijkheidsgilde binnen ING, naar het voorbeeld van Spotify, was een ander initiatief van Jake.

Het gilde nodigt collega’s van verschillende afdelingen – IT, communicatie, bankpassen, geldautomaten, branding – uit om samen te komen en te kijken hoe ze elkaar allemaal kunnen helpen en versterken.

“Dit is op dit moment alleen in Nederland,” zegt Jake, “maar met de opkomst van modulaire architectuur, met projecten als TouchPoint Architecture en Modelbank, werd het ook relevant voor andere landen.”

Jake Abma

Jake had regelmatig contact met landen als Spanje, Polen, Duitsland en België en deelde best practices van Nederland op het gebied van toegankelijkheid.

W3C

W3C-logo

Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud (WCAG WG)

Vanuit een internationaal perspectief is Jake een uitgenodigde expert in de WCAG WG (de werkgroep voor de Web Content Accessibility Guidelines) van het W3C. Dit is de wereldwijde en vaak wettelijke norm voor toegankelijkheid.

De taak van de werkgroep Accessibility Guidelines (AG WG) is het ontwikkelen van richtlijnen om webinhoud toegankelijk te maken voor mensen met een handicap en het ontwikkelen en onderhouden van ondersteunend materiaal voor de implementatie van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Zijn status als Invited Expert heeft hij ook bij de Accessible Platform Architectures Working Group (APA).

Taskforce volwassenheidsmodel

Als kernlid en initiatiefnemer van de Maturity Model Task Force (MMTF APA WG) Jake helpt bij het schrijven van een geharmoniseerde en gestandaardiseerde aanpak voor inclusiviteit en toegankelijkheid in een organisatie.

De bedoeling van de subcommissie Accessibility Maturity Modeling van de werkgroep Accessibility Guidelines is om te onderzoeken hoe het uitvoeren van een gestructureerde beoordeling van de maturiteitsmodellen organisaties van elk type en elke omvang kan helpen bij het realiseren en onderhouden van toegankelijke producten, zowel voor de verkoop als voor intern gebruik door werknemers, partners, verkopers en uitzendkrachten.

Andere deelname

Naast de deelname aan de twee hoofdgroepen was hij onder andere ook betrokken bij de volgende subgroepen:

 • Subgroep functionele behoeften (FAST)
 • Deelnemer Task Force Mobiele Toegankelijkheid (MATF TF)
 • Deelnemer Task Force Zilver
 • Subgroep Foutenpreventie en -behandeling

Voorzitter

Nederlandse Betaalvereniging

Betaalvereniging logo

Als nationaal voorzitter van de Werkgroep Toegankelijkheid en Inclusiviteit (WTI Nederlandse Betaalvereniging) was Jake verantwoordelijk voor het volwassen maken van inclusiviteit en toegankelijkheid voor alle grootbanken in Nederland.

De groep, ING Bank, ABN AMRO Bank, Rabobank, Triodos Bank en De Volksbank, biedt een samenwerkings- en verbindingsplatform voor leden om operationele, tactische en praktische onderwerpen met betrekking tot inclusiviteit en toegankelijkheid te bespreken en te komen tot interpretatie, tools, kennisdeling, richtlijnen en concrete samenwerkingsprojecten:

 • Vergroot het bewustzijn onder de leden van de werkgroepen van de Betaalvereniging over de hele linie;
 • Functioneert als klankbordgroep voor de MOB-werkgroep Toegankelijkheid en Beschikbaarheid;
 • -Vertel en toon namens de sectoren het collectief;
 • Sluit waar nodig en/of gewenst aan bij overheidsprogramma’s (met betrekking tot (digitale) inclusie, digitalisering, etc.);
 • Verduidelijkt processen met betrekking tot inclusiviteit en toegankelijkheid
 • Deelt best practices met leden van externe werkgroepen

ECSG Europese Toegankelijkheidswet Task-Force

ECSG-logo

Als medevoorzitter van de ECSG European Accessibility Act Task-Force heeft hij zich ingezet voor:

 • Ervoor zorgen dat de website en publicaties van de ECSG voldoen aan de eisen van de EAA;
 • Ervoor zorgen dat alle ECSG-documentatie en hulpmiddelen om toegang te krijgen tot de documentatie voldoen aan de EAA-vereisten;
 • Ervoor zorgen dat het volume de vereisten integreert (door te verwijzen naar de richtlijn of door specifieke vereisten te definiëren) voor de belanghebbenden van de ECSG om te voldoen aan de vereisten van de LR;
 • Ervoor zorgen dat de 3 bovenstaande punten worden bereikt volgens het tijdschema dat door de richtlijn is bepaald en de implementatie ervan in de Belgische wetgeving;
 • Contact onderhouden met relevante instanties, waaronder die van de EC (CEN, CENELEC en ETSI) en mogelijk met consumentenorganisaties.

VN

Logo van de Verenigde Naties

Voor de VN vervult Jake een ambassadeursrol voor de CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Ambassadeur VN CRPD

Sinds 2016 is Jake zeer actief als ambassadeur van de UN CRPD en draagt actief bij aan het verspreiden van kennis en het vergroten van het bewustzijn van het bestaan en de noodzaak van de rechten van mensen met een handicap.

“De CRPD heeft de definities veranderd,” legt Jake uit. “Het was niet langer de persoon die een probleem had, maar het product, de dienst of de omgeving; als er barrières in zaten die de volledige deelname van een persoon met een handicap aan de samenleving op een effectieve en gelijkwaardige basis met anderen in de weg stonden, dan moest het veranderd worden.”

Jake Abma

Samenwerken tussen banken

Jake was een van de initiatiefnemers van een ‘Task Force Toegankelijkheid’ vanuit de G3ict, opgezet in samenwerking met de VN, waarbij momenteel negen banken in veel verschillende landen betrokken zijn, die ‘best practices’ uitwisselen over een reeks onderwerpen.

“Toegankelijkheid in banken strekt zich uit tot filialen, geldautomaten, bankkaarten, eigenlijk elke financiële transactie waarbij mensen betrokken zijn.”

Jake Abma

Platform Digitoegankelijk BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken logo

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken adviseert Jake de overheid ook over deze onderwerpen vanuit het Platform Digitoegankelijk.

Het Platform Digitoegankelijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal wijzigingen, ideeën, zorgen, interpretatie en verduidelijking van de Webrichtlijnen in overweging nemen en daarover een niet-bindend advies uitbrengen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Omdat ik nu al vele jaren betrokken ben bij zowel nationale als internationale werkgroepen, verkeer ik in de bevoorrechte positie dat ik wereldwijd de weg kan wijzen vanuit het perspectief van standaarden.

De betrokkenheid bij de werkgroep vertaalt zich direct naar mijn professionele leven, omdat dit dagelijks wordt verweven en toegepast.”

Jake Abma

Jake’s passie is begeleiden en mentoren, niet onderwijzen, hoewel je onderweg misschien wel iets leert, over het wegnemen van barrières in digitale technologie om deze voor iedereen toegankelijk te maken.